Nedir?Yorum yapılmamış

kültür ne demek?

Kültür nedir, kültür ne demek, kültür anlamı, kültür hakkında bilgi bulunduran paylaşım platformu..

Kültür ne demek?

Bir milletin bütün fiziksel ve manevi değerlerinin benzer çatı altında toplanmasına ve bütün bu değerlerin tek bir kelime ile özetlenmesine kültür denir. Kültür kendi içerisinde ait olduğu milletin bütün inançlarını, sanatla ilgili tüm geçmişini, kavrayış biçimlerini, tavır biçimlerini ve inanç unsurlarını bir tamamen kapsamaktadır.

hemen şimdi saydığımız kültür unsurları toplumlar içerisinde manevi kültür olarak da anılabilmekte ve bu değerler bütünü milletler içerisinde bir kuşaktan diğer kuşağa aktarılarak sürdürülmektedir. Kültürün bu aktarımı yaşam koşullarında sosyolojik açıdan sembolik olarak bir bütünden gelecek bütüne geçmektedir.

Kültür tanımının tarihçesi

Kültür tanımı, başlangıçta Latince bir terimden meydana getirilmiştir. Bu terim öncelikle 17. yüzyılda Samuel von Pudenhorf tarafından kullanılarak ortaya çıkartılmıştır. Pudenhorf’un görüşüne tarafından; kültür insanların doğaya karşıt olarak ortaya çıkardığı ve belirtilmiş bir toplumsal bağlam sınırları içerisinde ortaya çıkardıkları eserler bütünüdür. Bunun yanına 18. yüzyılın sonlarına dürüst manâlı bir felsefi bilgin olan Immanuel Kant da kültür terimini insanların mantık ideasına ast olarak özgürlük bir biçimde hayata geçirebildikleri amaçların bir bütünü olarak ele almıştır.

Kültür hakkında genel veri

Kültür terimi, her toplumda öbür unsurlara sahip olacağından her toplumun birbirinden bambaşka unsurlara sahip olabilmesi durumunu doğurmaktadır. Yani bir toplumdaki us tarzının ve hayat tarzının belli başlı unsuru kültürdür.

Kültür sadece toplumlar arası bir terim olarak değil, daha özele indirgenerek kişisel bir terim olarak da kullanılabilmektedir. Bunun anlamı, bir bireyin herhangi bir konudaki sahip olduğu bilgiler donanımından da kültür olarak bahsedilebileceği durumudur.

Kültüre ait bütün değerler, bir toplum içerisinde toplumu yaratıcı insanların tüm sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde  bir zenginliğe ve ait olduğu toplumun bütünleşerek gelişmesine olasılık sağlayacak unsurlara sahiptir. Kişiler keza kişisel olarak keza de oluşturdukları toplumun her bir öbür ferdi olarak bu unsurların bilincindedirler.

Bahsettiğimiz bu bilinç, kültürün özüne dair olan “toplum bilinci” kavramını da meydana çıkarmaktadır. “Ulusal şuur” olarak da adlandırılan bu kavram, bir toplumu yalnızca bireyler bütünü olmaktan çıkartıp gerçek bir halk ruhu taşımalarına ön but olmaktadır. Bu yüzden kültürün tanımında bir milleti diğer milletlerden ayıran temel duygular, düşünce biçimleri ve yaşayış stillerinin bütünlüğü tabirini kullanmak da mümkün olmaktadır.

Milletlerin kendi sınırları içerisindeki kültürün (buna ulusal kültür de denilebilmektedir) oluşmasındaki temel unsurlardan biri de o milletin gelişmişlik derecesi olduğu söylenebilmektedir. Yani bir toplumun kalkınma düzeyi ve zenginlik unsurları diğerinden fazlaysa, daha pozitif değere sahip olan toplumun kültür seviyesinin de daha yüksek bir mertebeye sahip olduğundan laf olabilmek mümkündür.

Kültür teriminin kendi içerisinde esas olarak iki fakrlı başlıca gruba ayrıldığından da laf edecek olursak, bu gruplara “bedensel kültür” ve “manevi kültür” denildiği görülmektedir. Misal verilecek olursa; toplumdaki bireylerin kılık giysi tarzları, kullandıkları aletler ve değişik eşyalar, yerleşkelerinin dış görünümleri, beslenme şekilleri ve yemek unsurları gibi öğeler toplumlardaki somut unsurları; gelenek ve görenekler gibi, tarih unsurları gibi, dil unsurları gibi ve ahlak unsurları gibi öğeler de manevi kültür kavramını oluşturmaktadır.

Kültürün özellikleri nelerdir?

Bütünleştirici etkisi vardır : Kültürü meydana getirmekte olan tüm öğelerin bütünleşmiş bir toplum sistemi yaratma durumundan laf edilebilmektedir. Eğer bir toplumda kültürel olarak bütünleşme sağlanamamışsa toplum içerisinde ayrıca hesaplı konularda ayrıca de sosyo kültürel konularda büyük farklılıklar oluşur ve bu koşul da olumsuzluklar yaratabilmektedir.

Kurallar bütünüdür : Kültür kavramı toplum içerisinde benimsenmiş davranışlardan ve bilinen kurallardan meydana gelmektedir. İnsanların “toplum” normu içerisinde yaşayabilmesinin esas unsurlarını oluşturmaktadır.

Kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır : “Sosyal miras” olarak da görülebilen kültür, canlı olarak kalabilme durumunu ancak yayılabilmesi baştan sona görebilmektedir. Yani dil, din, edebiyat, sanat ve eğitim-öğretim unsurlarıyla yayılması ve canlı tutulması mümkün olmaktadır.

Evrenseldir : Dünyadaki tüm ulusların devamlılığını sürdürmesini sağladığı davranışlar ve us biçimleri kültürün evrensel olabilme niteliğini devam ettirmektedir.

Eleştirilme imkanı yoktur : Kültürün eleştirilemez özellikler taşımasının sebebi, ait olduğu milletin genel tercihlerine ve hür iradesine kadar ortaya çıkmasından kaynaklıdır. Bunun sonucunda herhangi bir ahali diğer bir milletin kültürünü hatalı bulmamalıdır. Çünkü her milletin kültürü kendine kadar doğru ve toplumu manevi olarak doyurucu niteliktedir.

Kültürle ilgili kavramlar nelerdir?

Daha Alçak kültür : Üstteki kültür denilen grubun bir daha aşağı kümesi özelliğinde olan alt kültür tabiri; toplumdaki bireylerin dil, din, etnik köken veya töre unsurlarını içerisinde barındırır. Yani bizim toplumuzdaki Lazlar, Kürtler ve Aleviler bu kültürün içerisinde değerlendirilebilmektedir.

Kültürel gecikme : Bir toplum içerisinde fiziksel kültür unsurlarında meydana gelen değişimlerde, diğer yanda olan manevi unsurun ayak uyduramaması durumudur.

Kültür emperyalizmi : Bu kültür biçimini çoğunlukla gelişmiş ülkelerde bakmak mümkündür. Gelişmiş toplumlar, daha az gelişmiş toplumlara kendi kültürlerini kitle irtibat araçlarıyla bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde empoze edebilmektedir.

Popüler kültür : Bir toplumda, içerisinde yer alan süreçlerde revaçta olan her teferruat konusunda toplumda bireylerin ona varmak için bedensel ve manevi bir çaba harcaması durumudur.

Kültürel yozlaşma : Toplumun kendine ait olan kültür değerlerine yeterli saygıyı ve sahiplenmeyi göstermemesi sonucu o toplumun kültürel değerlerine öteki toplumların kültürlerinin olumsuz olarak etkisinin olması ve doğal olarak etki gören toplumun kültürünün bozulmasıdır.

Sözlükte “kültür” ne demek?

1. Bir topluma veya ırk topluluğuna özgü akıl ve sanat yapıtlarının hepsi; uygun dirimbilimsel koşullarda bir mikrop türünü üretme.
2. Usavurma, beğeni ve kusur bulma yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi; tarım.

Kültür kelimesinin ingilizcesi

Kultur n. culture, refinement, civilization; (Agriculture) cultivation; (Biology) bacteria or germs grown for scientific study
n. culture, ethos
Köken: Fransızca

İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle